Blaguss Buszflotta

Bringt
Sie
fair 
weiter.

Blaguss Agora Hungary Kft. Általános Szerződési Feltételek (Továbbiakban: ÁSZF)

Az ÁSZF a Blaguss Agora Hungary Kft. (székhelye: 9400 Sopron, Zarándok út 5., cégjegyzékszám: 08-09-014886, adószám: 13944601-2-08), továbbiakban, mint Szolgáltató által nyújtott belföldi és határon átmenő forgalom szolgáltatásaira terjed ki.

Az ÁSZF rendelkezései minden utas tekintetében alkalmazandók. Az ÁSZF az utasok számára elérhető weboldalunkon, a www.blaguss-agora.hu oldalon. Az utas a szolgáltatás igénybevételével elfogadja a jelen ÁSZF rendelkezéseit, és azokat magára nézve kötelezőnek ismeri el.

A jelen ÁSZF rendelkezései 2022.01.01-től alkalmazandók azok visszavonásáig vagy módosításáig. Az ÁSZF módosításának jogát a Szolgáltató fenntartja.

 

1. Szolgáltató adatai

Cégnév: Blaguss Agora Hungary Kft.

Székhely: 9400 Sopron, Zarándok út 5.

Panaszkezelés címe: 9400 Sopron, Zarándok út 5.

Ügyfélszolgálat levelezési címe: 9400 Sopron, Zarándok út 5.

Elektronikus levelezési cím: office@blaguss-agora.hu

Telefonos elérhetőség: + 36 99 702 070

Adószám: 13944601-2-08

Cégjegyzék szám: 08-09-014886

 

2. A szolgáltatás igénybevétele

A szolgáltatás, a következőkben leírt feltételek elfogadásával vehető igénybe.
Megrendelő az utazási feltételeket az utazásra való jelentkezésekor és annak megrendelésekor elfogadja.

Az utasok tájékoztatása a feltételekről, és a részvételi díj kifizetését igazoló számla kiállítása, minden esetben a megrendelést felvevő feladata és felelőssége.

Az Utasnak rendelkeznie kell érvényes személyazonosító és úti okmányokkal.
Az Utas köteles a Járművet az előre meghatározott indulási időpontban indulásra készen várni. Amennyiben az Utas az indulási időpontot követő 15 percen belül nincs a helyszínen, vagy nem indulásra kész, úgy a Járművezető nem köteles tovább várni. Az Utas ilyen késése esetén felmerülő károkért kizárólag az Utas felelős. Az ilyen mértékű késés esetén a többi Utas a Szolgáltatóval szemben nem élhet semminemű kártérítési vagy egyéb igénnyel.

Az Utas a Szolgáltatásból kizárható, illetőleg szállítása megtagadható az alábbi esetekben:

  • az Utas magatartása sérti vagy veszélyezteti a Járművezető vagy a többi Utas biztonságát, életét, testi épségét, vagyontárgyait,
  • az Utas a Járműben dohányzik, szeszes italt fogyaszt, vagy valószínű, hogy az Utas alkohol, kábítószer vagy egyéb pszichotrop anyag hatása alatt áll,
  • megalapozottan valószínűsíthető, hogy az Utas bármely okból a többi Utas vagy a Járművezető, illetve a Szolgáltató jogát vagy jogos érdekeit sérti vagy sértheti a szolgáltatás nyújtása során,
  • az Utas bármely egyéb módon veszélyezteti a szállítás folyamatosságát, biztonságát, különösen a Járművezető területére való behatolással, a Járműből megállón kívüli beszállással vagy kiszállással.

 

3. Az Utas jogai és kötelezettségei

Az Utas, amennyiben a Szolgáltatás igénybevételének fenti feltételeinek megfelel, jogosult a Szolgáltatást igénybe venni. A Szolgáltatás az előre meghatározott kiindulási helytől a szintén előre meghatározott érkezési helyig tart.

Az Utas a jelen ÁSZF rendelkezései szerint jogosult továbbá poggyásza szállítására.

Az Utas köteles a jelen ÁSZF és a Szolgáltatás feltételeit a teljes utazás során betartani és olyan magatartást tanúsítani a teljes utazás során, mely nem sérti vagy veszélyezteti a Szolgáltató, a Járművezető, a többi Utas, illetve bármely más személy jogát vagy jogos érdekét, testi épségét, egészségét.

Az Utas köteles a Szolgáltatóval, illetve a Járművezetővel együttműködni, a Szolgáltatással kapcsolatos bármely lényeges körülményről a Szolgáltatót, illetve a Járművezetőt tájékoztatni.

 

4. A Szolgáltató jogai és kötelezettségei

A Szolgáltató köteles továbbá a Járművet Járművezetővel együtt a Szolgáltatás nyújtására alkalmas állapotban rendelkezésre bocsátani.

A Szolgáltató köteles az Utas szállítását érvényben levő díjszabása szerint végezni, az Utasok és poggyászuk biztonságáról, kényelméről és nyugodt szállításáról gondoskodni.

A Szolgáltató köteles a Jármű érvényes kötelező felelősségbiztosításáról és balesetbiztosításáról gondoskodni, továbbá köteles a Járműben elérhetővé tenni a jelen ÁSZF hatályos szövegét, melyet az Utas kérésére köteles az Utas rendelkezésére bocsátani.

 

5.  Felelősség

A Szolgáltatót, illetve a közvetítőt nem terheli a szolgáltatás elmaradásából eredő kártérítési felelősség abban az esetben, ha működési körén kívül, előre nem látható, a felek által nem befolyásolható esemény - vis maior - következik be.
Nem várt események, (pl. balesetből adódó útlezárás, eseti útjavítás-karbantartás, hatósági intézkedések, időjárás közlekedést befolyásoló jelenségei,  stb.) következtében előforduló késésért felelősséget nem vállalunk, azonban mindent megteszünk az ilyen események okozta késések elkerülése érdekében.  

Járatainkon az utas kötelezi magát, hogy az utazáson kizárólag akkor vesz részt, ha egészségi állapota azt lehetővé teszi, illetve, ha nem szenved olyan betegségben, amelyre tekintettel az utazási szolgáltatás igénybevétele számára vagy utastársai számára a megszokottnál nagyobb kockázatot jelent. Az utas az utazáson saját felelősségére vesz részt. 

Az utazás során az utas az általa harmadik személynek okozott, ill. a gépjárműben okozott kárért, a károsult irányába közvetlen felelősséggel tartozik. 
Amennyiben a megrendelő több személy részére rendeli meg a szolgáltatást, kijelenti, hogy ezen személyek meghatalmazták a szolgáltatás nevükben és helyettük történő megrendelésére, a jelen utazási feltételeket tudomásukra hozza, helyettük a szolgáltatással felmerülő valamennyi költség tekintetében teljeskörűen helytáll.

 

6. Biztonság

Gépjárműveink műszaki állapotára kiemelt figyelmet fordítunk, azok folyamatosan karbantartott, ellenőrzött minőségűek, melyek nem csak a hazai, hanem a szigorú nemzetközi műszaki és minőségi előírásoknak is megfelelnek.

Autóbuszvezető kollégáink a hazai és nemzetközi jogszabályi előírásoknak megfelelő képzettséggel, sok-sok éves szakmai tapasztalattal, helyismerettel látják el feladataikat.

Az autóbuszok minden egyes ülése 3 pontos biztonsági övvel van ellátva, amely használata az egész utazás során kötelező!

Az autóbuszvezetőkre vonatkozó Európai Tanács által kiadott 561/2006/EK rendelet szerinti vezetési és pihenőidőket minden esetben betartjuk. Amennyiben a program nem teszi lehetővé a fenti szabályok betartását, úgy 2 fő gépkocsivezető részvétele szükséges!


7. Poggyászkezelés

A poggyászok mérete, tömege, darabszáma nincs korlátozva, de összességüket tekintve figyelembe kell venni az autóbusz / utánfutó típusára vonatkozó megengedhető terhelést, valamint a csomagtér méretét.

Szállításból kizárt tárgyak:

  • veszélyes tárgyak (gyúlékony, robbanékony, illékony stb.),
  • olyan tárgyak, melyek veszélyeztethetik a szállítás biztonságát, megrongálhatják vagy beszennyezhetik a járművet, vagy az Utasokat, illetve poggyászaikat,
  • olyan tárgyak, melyek a szaguk, taszító kinézetük stb. miatt az Utasok terhére lehetnek.

 

8. Talált tárgyak

A szállítás során a Járműben hagyott dolgokért a Szolgáltató nem tartozik felelősséggel. Ha a Járművezető a szállítás befejeztével a célállomáson ottfelejtett dolgot talál a Járműben, köteles azt a Szolgáltatónak leadni, aki azt nyilvántartásba veszi és elraktározza. A talált poggyász tartalmáért a Szolgáltató nem tartozik felelősséggel.

A Szolgáltatónak jogában áll, hogy az ottfelejtett dolog tulajdonosától vagy a tulajdonos által meghatalmazott személytől kérje a dolog, illetve a dolog tartalmának a leírását, és csak a dolog vagy tartalmának közös átnézését követően adhatja azt át a tulajdonosnak. A talált tárgy átadásakor a tulajdonosnak személyi okmánnyal kell igazolnia magát.

Amennyiben a Szolgáltató számára ismert az ottfelejtett tárgy tulajdonosának címe, akkor tájékoztatja őt a Járművében felejtett tárgy megtalálásáról.

 

9. Fizetési feltételek

A különjárati díjak számlázásának alapjául a különjárati menetlevél szolgál, valamint a visszaigazoláson szereplő díjtételek.

A szerződés a megrendelő írásbeli megrendelésével vagy e-mailen elküldve, valamint ezek visszaigazolásával jön létre. A szerződés tartalmát a megrendelésben, e-mailben és a visszaigazolásban foglalt adatok képezik. Lemondást kizárólag írásban fogadunk el!

A költségmentes visszamondásra az utazást megelőző 72 óráig van lehetőség belföldi út esetén, 8 teljes nappal külföldi út esetén. Határidőn kívüli lemondásnál 50% kötbért számítunk fel! 24 órán belüli lemondásnál 100% a kötbér!

Határidőn túli, késedelmes fizetés esetén a NAV mindenkori szabályai szerint késedelmi kamatot számítunk fel. Fizetés elmulasztása esetén jogi úton rendezzük követelésünket.

 

10. Panaszkezelés

A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdések tekintetében a magyar jog az iránya, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyv rendelkezései. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre való külön kikötés nélkül is irányadók.